Là một đệ tử của Thiếu Lâm Tự, Nhất Long sẽ bảo vệ phẩm giá của Thiếu Lâm kungfu và Vương Chiêm Hải, với tư cách là một đại diện đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của Thái Cực tại Trung Quốc. Thế nên thông tin võ sư Vương Chiêm Hải và […]